Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 15:08:11

05/04/2006 3:31:09 pm
Nuder har rätt. Historiskt har den svenska socialdemokratin varit positiv till frihandel och den därpå följande ständiga omvandlingen av näringslivet. Detta är ovanligt i ett europeiskt perspektiv och har utan tvivel varit väldigt positivt för Sverige. På senare tid har det funnits alltmer tendenser inom socialdemokratin att vilja byta uppfattning. Idag skriver dock Pär Nuder tillsammans med Storbritanniens finansminister Gordon Brown på DN Debatt om hur Europa bör förhålla sig till globaliseringen. Artikeln står tydligt för att bejaka globaliseringen och är mycket kritisk till protektionism. Jag instämmer i allt som står i den verklighetsbeskrivningen och anser att detta är både viktigt och bra av Nuder.

När det kommer till slutsatserna för Europas samhälle och politik är artikeln dock vag, troligen för att Nuder och Brown inte har samma uppfattning. Nuder har dock i andra sammanhang påpekat att anledningen till att socialdemokratin - och större delen av befolkningen - kan vara för frihandel är omfattande offentliga trygghetssystem. Det må vara en historisk förklaring och i jämförelse med grannländer relevant. Men det finns de facto även en rad länder som har mycket begränsade offentliga system - och därmed privata lösningar istället - som är lika öppna mot omvärlden, som Irland. Det är också en möjlig väg till stöd för öppenhet som inte bör förbises och som därtill har ytterligare positiva effekter som valfrihet i välfärden och lägre skatter.

<-- Home
RSS 2.0