Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Saturday 20/07/2024, 14:18:48

22/08/2006 2:11:35 pm
Jobbpaket. Idag distribuerar Timbro ett Jobbpaket där slutsatserna från tre publikationer om sysselsättningen sammanställs. En slutsats är att Sverige har betydande problem, en annan att flera andra länder lyckas bättre och att vi kan lära av dem. Här är några centrala fakta:

- Mellan 1980 och 2005 ökade befolkningen i arbetsför ålder med 560 000 personer, men under samma period skapades bara 49 700 nya arbeten netto. Den verkliga arbetslösheten var år 2005 minst 17 procent.

- I 11 av de 15 länder som utgjorde EU mellan 1995 och 2003 utvecklades sysselsättningen bättre än i Sverige. I Irland, Spanien och Nederländerna var ökningen störst.

- Inom EU-15 minskade Sverige storleken på arbetskraften mest av alla länder mellan 1990 och 2004. När stora grupper människor förs ut ur arbetskraften kan de inte heller räknas som arbetslösa.

- Ungdomsarbetslösheten i Sverige var 2005 cirka 22 procent, sjätte högst bland EU:s 25 medlemsländer. Den har fördubblats på fem år. I Nederländerna, Irland och Danmark är den 7-8 procent.

- Sysselsättningen bland unga (16-24 års ålder) sjönk med cirka 7 procent mellan år 2000 och 2005. Samma period ökade antalet förtidspensionerade under 30 års ålder från cirka 13 000 till 22 000.

- Mellan 1992 och 2004 var 1,4 miljoner individer mellan 18 och 24 års ålder någon gång arbetslösa. Av dem som deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder fick en minoritet arbete efteråt.

- 1990-2006 var tillväxten (BNI per capita) i genomsnitt 1,4 procent, lägre än EU-genomsnittet. 1999-2006 var den 1,8 procent, samma som det svaga 1980-talet. Trots enskilda goda kvartal är snittet över längre perioder mediokert.

- De länder i EU-15 som hade bäst utveckling av sysselsättningen präglas av lägre skatt på arbete, en friare arbetsmarknad och lägre offentliga ersättningar till dem som inte arbetar än de länder som lyckades sämre.

Läs hela mitt följebrev här och publikationerna här, här och här.


<-- Home
RSS 2.0