Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:22:22

24/08/2006 11:22:08 am
Om AKU: Svag arbetsmarknad kräver reformer. När den senaste Arbetskraftsundersökningen, AKU, levererades idag kl. 09.30 från SCB var rubriken "Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden". I juni konstaterade dock SCB följande i AKU:

"Om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen, uppvisar andelen sysselsatta i procent av befolkningen inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med juni 2005."

Då kunde ingen förbättring säkerställas. Hur kan då någonting idag anses vara en "fortsatt" förbättring?

Sysselsättningen sägs ha ökat med 121 000 till 4 544 000 personer, motsvarande en ökning på cirka 2,7 procent. Av ökningen på 121 000 uppges 15 000 vara en ökning av personer i olika typer av AMS-program. Kvar är 106 000 i ökning om AMS-programmen räknas bort.

Under den period som AKU behandlar, juli 05-juli 06, ökade befolkningen i arbetsför ålder med 59 000. Kvar är således en nettoökning av sysselsättningen i förhållande till befolkningen med 47 000, eller 1 procent.

Sysselsättningen har således ökat med 1 procent netto - nästan uteslutande tillfälliga jobb - när Sverige står på toppen av högkonjunkturen. Under samma tidsperiod har tillväxten och sysselsättningen utvecklats mycket starkt globalt, inte minst i övriga Europa.

Diagrammet nedan visar hur sysselsättningen har utvecklats månad för månad, enligt SCB, sedan förra valet. (Fram till mars 2005, vilket är den period SCB har statistik för i denna serie.) En marginell uppgång av detta slag återtar bara en bråkdel av fallet. Och vad händer när konjunkturen åter viker nedåt, med all sannolikhet relativt snart?

Den grundläggande ekonomisk-politiska slutsats som kan dras av dessa fakta är att arbetsmarknaden är i stort behov av en rad reformer. I sin tur borde dessa kunna inspireras av de länder som lyckas bättre, där skatterna på arbete är lägre än här, regleringarna färre och ersättningarna till dem som inte arbetar är lägre.Läs en något mer omfattande genomgång av AKU här - >

<-- Home
RSS 2.0