Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 18/07/2024, 04:09:23

08/11/2006 1:10:59 pm
Reformbehov för framtidens välfärd. Svenskt Näringsliv har anlitat Konjunkturinsitutet, KI, för att göra beräkningar av olika scenarier för den ekonomiska utvecklingen fram till 2035. I scenario ett antas att sysselsättningen förblir densamma. Ska välfärdstjänsterna utvecklas som ekonomin i övrigt - mot denna bakgrund - måste kommunalskatten höjas till 46 kronor år 2035. Detta på grund av den s k Baumols lag om lägre produktivitetsutveckling inom tjänsteproduktion. Bibehålls sysselsättningen och skattenivåerna inte ökar måste de offentliga välfärdstjänsterna dras ned med hela 17 procent. Med en radikalt ökad privat sysselsättning behövs dock ingen av dessa skadliga åtgärder. Till detta kan läggas att privat finansiering av välfärdstjänster och socialförsäkringar erbjuder en än mer effektiv lösning på dessa problem.

<-- Home
RSS 2.0