Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 14/07/2024, 02:41:05

12/06/2007 8:20:05 am
Ojämlika inkomster? Varje år, lika säkert som Midsommar, kommer LO med en rapport som visar att inkomsterna blir alltmer ojämlika. (Inom kort kommer de också att beskriva villkoren på sommarjobben som eländiga för att skrämma unga in i facket.)

Idag kom således påståendet om inkomsterna; en "börs-VD" förklaras ha en inkomst motsvarande 41 industriarbetarlöner. Till det lägger vice ordförande Erland Olausson påpekandet att LO:s lönekrav rimligen inte kan driva inflationen om nu dessa VD:ar kan få så höga löner.

Vad är då detta? Först av allt en irrelevant jämförelse. Antalet "börs-VD:ar" är mycket litet. Än mindre är antalet dylika VD:ar med väldigt höga löner, som drar upp detta snitt. Självklart betyder tio procents påslag för 20 personer mindre för samhällsekonomin än tio procents påslag för 2 000 000 personer. Men i vilket fall är det relevanta att se på inkomsterna för hela befolkningen. Och då efter skatter och bidrag.

Fram träder bilden nedan för alla industrialiserade länder (OECD). Sverige har näst minst inkomstskillnader av alla 30. På grund av vår typ av lönebildning, arbetsmarknad, skatter och bidrag ligger vi mycket nära noll i löneskillnad. Så ser verkligheten ut bortom börsen, och det har inte förändrats mer än marginellt.

Extra utbildning, arbete, risktagande eller investeringar lönar sig mycket lite. Om det kan man ha olika uppfattning. Jag tycker det är fel. Men i vilket fall ska man ha fakta rätt och inte snedvrida verkligheten med selektiva urval och vilseledande kommentarer.Diagrammet avser skillnader mellan hushållens disponibla inkomst, mätt med den s k ginikoefficienten där 0 är att alla har exakt lika mycket och 100 att vissa har allt, andra inget.

<-- Home
RSS 2.0