Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 30/03/2023, 19:55:02

24/01/2012 6:16:48 pm
Seminarium om frizoner. Idag genomfördes således det seminarium i Riksdagen om ekonomiska frizoner som jag stod som värd och arrangör för. Detta dock i min frånvaro, tyvärr, som följd av hastigt påkomna hälsofrågor. Min kollega Henrik von Sydow kunde dock ta min roll på seminariet, som tydligen blev både välbesökt och kunskapsfördjupande. Här följer en liten innehållslig resumé av min politiske sekreterare Johan Andréasson, som därtill hade stått för mycket av det praktiska arrangerandet.

"Nystartzoner är ett av regeringens initiativ för att förbättra integrationen på arbetsmarknaden. Zonerna skulle inrättas i områden med utbrett utanförskap, där exempelvis sysselsättningsgraden avsevärt understiger det nationella genomsnittet. Regeringen tillsatte en utredning under första halvan av 2011 som ska presentera sina slutsatser efter sommaren 2012.

Utgångspunkten för den svenska reformen är skattemässiga lättnader. Nedsättningar av bolagsskatten, sociala avgifter samt fastighetsavgiften är möjliga vägar att gå. Direktivet ger dock utredaren möjlighet att föreslår ytterligare åtgärder om det behövs för att få zonerna att ge avsedd effekt.

Huvudtalare på seminariet var Mark Prisk, biträdande näringsminister i den brittiska regeringen som ansvarar för deras arbete med Enterprise zones. Han arbetade dessutom i fastighetsbranschen i östra London under 80-talet när Thatcherregeringen startade upp de första brittiska frizonerna.

Mark Prisk delade med sig av de brittiska erfarenheterna och framförallt var det huvudsakligen två budskap han ville skicka med till arbetet med nystartzoner.

Vem väljer? Under 80-talet så bestämde den brittiska regeringen var zonerna skulle ligga medan dagens reformer bygger på dialog och diskussion med lokala företrädare som är delaktiga i utformandet av zonerna. Mark Prisk menade att den senare metoden skapar bättre folklig förankring men gör det också troligare att zonerna faktiskt hamnar rätt då de i större utsträckning anpassas väl efter de lokala förhållandena.

Vilka problem vill vi lösa? De svenska nystartzonerna är tänkta fokusera på förbättrad integrationen genom att skapa fler arbeten och ge utrymme för ökat företagande. Mark Prisk menade att det kunna finnas en viss målkonflikt mellan fler jobb och nya företag på kort sikt då det kan ett tar på år innan nystartade företag börjar anställa. Därför behöver satsningar väl balanseras mellan dessa två faktorer, dels ge utrymme för nya företag men också fokusera på att förbättra möjligheterna för redan befintliga företag att växa eftersom det skulle ge en snabbare sysselsättningseffekt.

Nystartzoner kan vara ett viktigt verktyg för att bekämpa utanförskapet men då måste de utformas klokt och vi måste lära av de internationella erfarenheterna. Den brittiska regeringen har kommit långt och bör även i framtiden vara en källa av inspiration och lärdom för att se hur även vi i Sverige ska lyckas med nystartzonerna."

<-- Home
RSS 2.0